PUWG-1992:
000000.00, 000000.00
 WGS-84:
00.000000, 00.000000
Zoom:
 
Copyright © 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
All Rights Reserved.

 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Marszałka Województwa.
 
Mapa poglądowa
 
Pomiary
0.000 m