PUWG-1992:
000000.00, 000000.00
 WGS-84:
00.000000, 00.000000
Zoom:
 
Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
All Rights Reserved.

 
Zawarte w SERWISIE MAPOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO dane prezentowane są jako usługi przeglądania zgodnie Art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Przed użyciem danych prezentowanych w naszym geoportalu należy nabyć licencję na ich wykorzystanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów (Art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725, 730,1309)).
 
Mapa poglądowa
 
Pomiary
0.000 m